佛,学佛,念佛,佛缘,佛法,佛学,佛经,佛典,朝圣,佛像,真佛,佛光,报佛,诗佛,礼佛,浴佛,成佛,佛事,佛教,过去佛,现在佛,未来佛,阿弥陀佛-[南无阿弥陀佛]
网络公司服务范围
网络公司服务范围
当前位置 / 佛经

嘱累人天品第十三

 
产品信息
嘱累人天品第十三
 zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān
 嘱累人天品第十三
 ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó
 尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩
 hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī
 诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之
 shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、
 神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、
 rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī
 汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思
 yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú
 议 , 正 使 十 方 诸 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不
 sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。
 思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。
 dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú
 地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于
 bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó
 百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛
 pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén
 菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人
 tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě
 天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者
 , fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù
 , 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣
 zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí
 中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及
 ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。
 阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。
 dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,
 地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,
 xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò
 习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若
 yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn
 遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分
 shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō
 是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱
 zhī 。
 之 。
 dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú
 地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于
 rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ
 汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子
 shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo
 善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛
 yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì
 一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是
 rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。
 人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。
 fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí
 复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随
 yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì
 业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至
 mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,
 门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,
 yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū
 一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸
 zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén
 众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人
 suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān
 所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天
 , shòu shènɡ miào lè 。
 , 受 胜 妙 乐 。
 ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :
 尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :
 xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,
 现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,
 yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。
 以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。
 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó
 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛
 yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái
 言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来
 shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ
 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中
 , yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì
 , 一  念 恭 敬, 我 亦 百  千 方 便 ,  度 脱 是
 rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn
 人, 于  生 死   中 速 得  解 脱。何  况 闻 诸 善
 shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuìzhuǎn 。
 事,  念 念 修 行 , 自 然 于 无  上 道 永 不  退 转。
 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ
 说 是 语  时, 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏
 , bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú
 , 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于
 rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě
 如 来 赞 叹 地  藏 菩 萨 , 威 神 势 力 ,  不 可
 sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén
 思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子  善 女 人
 ,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ
 ,乃 及 一 切 天 龙 ,闻 此  经 典 及 地  藏 名
 zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn
 字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几  种 福 利 ? 唯 愿
 shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,luè ér shuō zhī 。
 世 尊 , 为 未 来 现 在 一  切 众 等 , 略 而  说 之 。
 fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi
 佛 告 虚  空 藏 菩 萨 : 谛  听 谛  听 ! 吾 当 为
 rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn
 汝  分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善
 nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì
 女 人 , 见 地  藏 形 像 , 及  闻 此 经 , 乃 至
 dú sònɡ ,xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ
 读 诵 ,  香 华 饮 食 ,衣 服  珍 宝 , 布 施 供
 yǎnɡ ,zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī
 养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八  种 利 益 : 一
 zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān
 者 、  天 龙 护 念 ,二 者 、 善 果 日  增 ,  三
 zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ
 者 、 集   圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五
 zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī
 者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七
 zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ
 者 、 离  水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九
 zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí
 者 、 人 见 钦 敬 ,  十 者、  神 鬼 助 持 , 十
 yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ
 一 者 、 女  转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女
 ,shí sān zhě、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ
 ,十 三 者、  端 正  相 好 ,十 四  者、 多 生
 tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、
 天 上。  十 五 者 、 或 为 帝  王 , 十 六 者 、
 sù zhì mìnɡ tōnɡ ,shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā
 宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八
 zhě 、 juàn shǔ huān lè ,shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,
 者 、  眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、  诸 横 消 灭,
 èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù
 二 十 者 、 业  道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处
 jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān
 尽 通 ,  二 十 二 者 、 夜  梦 安 乐 , 二 十 三
 zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ
 者 、 先 亡 离 苦 ,  二 十 四 者 、 宿 福 受 生
 , èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、
 , 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 ,  二 十 六 者 、
 cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr
 聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二
 shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。
 十 八 者 、 毕  竟 成 佛 。
 fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ
 复 次 虚  空 藏 菩 萨 :  若 现 在 未 来 , 天 龙
 ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì
 鬼 神 , 闻 地  藏 名 ,  礼 地  藏 形 ,  或 闻 地
 zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:
 藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七   种 利 益 :
 yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,
 一 者 、 速  超 圣 地 , 二 者 、 恶 业  消 灭,
 sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,
 三 者 、  诸 佛 护 临 ,四 者 、 菩 提 不 退,
 wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,
 五 者 、  增  长 本 力 , 六 者 、 宿  命 皆 通 ,
 qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。
 七 者 、 毕  竟 成 佛 。
 ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō
 尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可  说 不 可  说
 zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì
 诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨  天 龙 八 部 , 闻 释
 jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi
 迦 牟 尼 佛 ,  称 扬 赞 叹 地  藏 菩 萨 ,大 威
 shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。
 神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。
 shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū
 是 时 , 忉 利 天 , 雨 无   量 香 华 , 天 衣 珠
 yīnɡ ,ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ
 璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已
 , yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。
 , 一 切 众   会 , 俱 复  瞻 礼 ,  合 掌 而  退 。
 
浏览关于 的信息
上一篇:见闻利益品第十二

下一篇:地藏经回向偈(注音版)
佛,学佛,念佛,佛缘,佛法,佛学,佛经,佛典,朝圣,佛像,真佛,佛光,报佛,诗佛,礼佛,浴佛,成佛,佛事,佛教,过去佛,现在佛,未来佛,阿弥陀佛-[南无阿弥陀佛]

南无阿弥陀佛 版权所有

b2b网站 华泰压瓦机械厂